maanrakennus

Maanrakennus

Maanrakennuksella tarkoitetaan monenlaisia rakentamiseen liittyviä töitä, joissa kaivetaan, muokataan tai siirretään maa-ainesta. Esimerkkejä maanrakennustöistä ovat louhinta, maansiirto, tienrakentaminen, siltarakentaminen, maapatojen rakentaminen, pohjatyöt, viherrakennustyöt, erilaisten pengerten ja tukimuurien rakentaminen ja pilaantuneen maan puhdistus- ja vaihtotyöt. Erikoisempia maanrakennustöitä ovat esimerkiksi vedenlaiset työt.

Maanrakennus ja kivimateriaali

Maanrakennus on osa lähes kaikkia rakennustöitä, mutta erityisen suuri rooli sillä on infrastruktuurihankkeissa. Esimerkiksi teiden, rautateiden ja satamien rakentamisessa maanrakennuksen osuus töistä ja kustannuksista on erityisen suuri.

Koneilla on suuri rooli maanrakennuksessa, ja sen kustannukset ovat siten suuret. Maanrakennuksessa käytettävä kalusto on pääosin raskasta, minkä vuoksi myös logistiikka asettaa omat haasteensa. Kaivinkoneiden, jyrien ja asfaltointikoneiden siirtely on kallista ja hidasta ja vaatii lisää tarkoitukseen soveltuvaa kalustoa.

Sundström Ab Oy tarjoaa erilaisia maanrakennukseen liittyviä palveluita.

Kaivutyöt, louhinta ja maansiirto

Tavallisimpia maanrakennustöitä ovat kaivutyöt ja maansiirto, joita tehdään kaikissa uudisrakennustöissä. Riippuen kohteen koosta kaivutyöt tehdään joko käsin tai koneellisesti. Leikkimökin perustustyöt onnistuvat lapiolla, kun taas asuintalojen pohjatöissä tarvitaan kaivinkonetta. Jos maaperä on kiveä, voidaan kaivamisen sijaan joutua tekemään louhintaa. Louhimiseen käytetään räjähteitä ja raskaita koneita. Maansiirtoon käytetään raskasta kuljetuskalustoa, kuten kaivinkoneita ja kuorma-autoja.

Joskus tontin maaperä on aiemman toiminnan vuoksi saastunutta ja täytyy terveyssyistö vaihtaa. Tällöin saastunut maa-aines kerätään ja kuljetetaan pois ja tilalle tuodaan puhdasta maata.

Tienrakennus ja -kunnostus

Tiet ovat tärkeä osa yhteiskunnan infrastruktuuria, ja yhteiskunnallisesti ehkä merkittävin maanrakennuskohde. Tien rakentamiseen kuuluu lukuisia eri maanrakennustöitä, joita voivat olla esimerkiksi kaivutyöt, maansiirto, louhinta ja asfaltointi. Maasto ja maaperän laatu sekä rakennettavan tien tyyppi vaikuttavat työn sisältöön. Esimerkiksi pohjavesialueilla joudutaan tekemään lisäksi pohjavedensuojaustöitä.

Tienrakennukseen käytetään raskaita koneita, kuten kaivinkoneita, kuorma- ja rekka-autoja, asfalttikoneita ja tiejyriä. Tietyöt ovat luonteeltaan kausitöitä, sillä ne pitää tehdä kokonaan kesäkaudella.

Siltojen rakentaminen

Tierakentamisen yhteydessä joudutaan yleensä rakentamaan myös siltoja. Yleensä tarvitaan ali- ja ylikulkusiltoja jalankulkijoille ja kevyelle liikenteelle, maantiesiltoja, rautatiesiltoja, monitasoliittymiä ja vesistöjen ylityksiä. Tienrakennuksen lailla illanrakennus vaatii raskasta kalustoa ja liikenteen poikkeusjärjestelyitä.

Erilaisia siltatyyppejä on lukuisia, ja niiden rakentamiseen liittyvät työt vaihtelevat suuresti. Tavallisimpiin lukeutuvat ali- ja yli kulkusillat, kun taas esimerkiksi vesistön ylittävän sillan rakentaminen vaatii yleensä vedenalaisia töitä ja erikoisosaamista.

Pihatyöt

Myös omakotitalojen, rivitalojen ja kerrostalojen sekä julkisten rakennusten pihojen muokkaaminen on maanrakennusta. Monenlaiset kaivutyöt, istutukset, maantäytöt ja pengerrykset voivat kuulua pihan muokkaustöihin. Osa tästä työstä tehdään asukkaiden toimesta käsin, mutta myös pihojen muokkauksessa käytetään koneita. Esimerkiksi pihan asfaltointia tekevät usein samat yritykset, jotka rakentavat teitä.

Viherrakentaminen

Pihojen, puistojen ja muiden muokattujen viheralueiden rakentaminen ja hoito on viherrakentamista. Sen tavoitteena on luoda viihtyisiä, mutta samaan aikaan funktionaalisia ympäristöjä. Kaupunkien kasvaessa viherrakentamisen rooli asukkaiden viihtyvyyden lisääjänä korostuu. Viherrakentaminen on myös olennainen osa nykyaikaista, ekologista rakentamista.

Lue lisää aiheesta wikipediasta

Cubo Talopaketti

Pohjatyöt ovat talonrakentamisen perusta

Omakotitalon rakentamiseen liittyy monta vaihetta. Tontin hankkimisen jälkeen, rakennustyöt alkavat pohjatöiden teolla. Maaperä ratkaisee millaisia pohjatöitä tontilla on tehtävä ennen, kuin päästään pystyttämään taloa. Pohjatöiden tekeminen huolella on tärkeää, sillä virheet perustuksissa ovat hankalia ja kalliita korjata jälkikäteen. Myös perustusten pettäessä lisälasku on usein mittava. Siksi pohjatyöt kannattaakin tehdä kerralla kuntoon.

Rakennushankkeen ensimmäisiä selvitystöitä ovat maaperätutkimus eli pohjatutkimus. Pohjatutkimuksessa selvitetään tontin maakerrokset, maalajit, kantavan maakerroksen korkeusasema, pohjaveden korkeus sekä radonin esiintyminen maaperässä. Tutkimuksen tavoitteena on saada riittävät tiedot pohjatöiden suunnitteluun ja tekemiseen sekä tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen rakentamiseen.

Omakotitalon perustamistavan valintaan vaikuttavat maa-aineksen kantavuus, maaston muoto, mahdollinen kellari ja pihan korkeustaso. Viime vuosikymmenten ajan yleisin omakotitalojen perustamismuoto on ollut matalaperustus eli perustukset jäävät kokonaan routarajapinnan yläpuolelle. Perustusten jälkeen voi taloa alkaa rakentamaan.

Nykyään moni päätyy valitsemaan valmiin talopakettiratkaisun sen sijaan, että suunnittelisi ja rakentaisi itse alusta asti. Talopaketteja tarjoaa Pohjanmaalla esimerkiksi Teri-Talot.

Asbesti

Asbesti on erittäin vaarallinen aine, jota käytettiin aiemmin yleisesti rakennusmateriaaleissa. Tänä päivänä asbesti on kielletty lailla. Asbestia löytyy kuitenkin vielä noin 2,2 miljoonasta suomalaisesta kodista, joten asbestin vaarallisuudesta on vielä pitkään aiheellista muistuttaa. Asbestin terveyshaitoista tietämättömät omatoimiset remontoijat ovatkin nykyään suurimmassa vaarassa altistua asbestille.

Mitä laki sanoo asbestista? Suomi sai vuonna 2016 oman lain asbestista. Kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kohteissa on lain mukaan tehtävä asbestikartoitus ennen purkutöitä vaativia remontteja. Mikäli kartoituksessa ilmenee asbestipitoisia rakennusmateriaaleja, vain luvan saanut ammattilainen saa purkaa turvallisesti asbestin. Vanhojen asuntojen tai talojen omatoimisia remontteja on turvallista tehdä vain, jos mitään pintoja ei rikota, pureta, porata tai hiota. Mainittakoon vielä selkeyden vuoksi, ettei asbestia enää itse saa purkaa!

Koska asbestista aiheutuu ongelmia? Ehjät asbestipitoiset materiaalit eivät ole terveydelle sinänsä vaarallisia. Tällaisia materiaaleja ei siksi erikseen tarvitse purkaa kodeista. Asbesti vapauttaa rikkoontuessaan kuitenkin vaarallisia kuituja hengitysilmaan.

Miksi asbesti on niin vaarallista? Asbestiin liittyvät varotoimet ovat tarpeen, sillä purkutöissä vapautuva asbestipöly varastoituu pysyvästi keuhkoihin, ja aiheuttaa vuosikymmenien päästä vakavia hengityselinsairauksia. Kotikonstein asbestilta ei pysty suojautumaan, sillä pienet asbestikuidut läpäisevät tavalliset ja paremmatkin hengityssuojaimet.

Mitä asbesti on? Asbesti on Suomen maaperästä löytyvä kuitumainen mineraali, jonka ohuet, taipuisat ja samalla kestävät kuidut tekivät aineesta halutun materiaalin etenkin rakennusteollisuudessa. Asbestia käytettiin vuosien 1922 ja 1993 välillä. Lähes kaikissa tämän aikakauden asunnoista, omakotitaloista ja kerrostaloista löytyy asbestia.

Missä asbestia on käytetty? Paloturvallisena materiaalina asbestia käytettiin erityisesti saunoissa ja keittiöissä. Asbestia löytyy siksi palo-ovista ja -eristeistä, ilmastointikanavista, väliseinistä, rakennuslevyistä, väliseinistä, kattomateriaaleista, putkien eristeistä, maaleista, laasteista, kipsistä, kalkista, laattojen kiinnitys- ja saumalaasteista sekä muovimatoista ja niiden liimoista. Lista on todellisuudessa tätäkin pidempi.

bestLab on huippuvarusteltu asbestilaboratorio, joka tekee asbestianalyyseja asbestikartoittajille, asbestisaneerausyrityksille sekä kotitalouksille.

Just another Sites site